Cookie („süti”) szabályzat

Weboldal és cookie használati ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

  1. BEVEZETÉS

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) a HOME INTERMEDIATE Szolgáltató Kft. (képviselő: Szabadi Péter ügyvezető, Székhely: 1148 Budapest, Padlizsán u. 28. 3. em. 15., Cégjegyzékszám: 01-09-977571, Adószám: 23778070-1-42, Telefonszám: +36 20/579-1501; +36 30/979-0406, Email: info@zugloingatlancentrum.hu) a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett http://www.zugloingatlancentrum.hu internetes weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) látogatásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges rendelkezéseket tartalmazza. Szolgáltató adatkezelésének részletes szabályait az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

A Weboldal célzottan személyes adatot nem kezel és nem gyűjt, a működése az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályai, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az EU 2016/679 számú rendelete, a General Data Protection Regulation, azaz az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Információs törvény”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt”), továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”) ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat az irányadó.

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Az alábbi értelmező rendelkezések a GDPR alapján kerültek meghatározásra:

  1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

  2. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

  3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;;

  4. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;.

III. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

A Weboldal bárki által meglátogatható. A látogatókra vonatkozóan a Szolgáltató nem gyűjt vagy kezel adatot, a kapcsolatfelvételi űrlap kivételével. A kapcsoltra vonatkozóan Szolgáltató az alábbiak szerint kezeli az adatokat.

adatkezelés célja

Kapcsolat felvétele, ügyféladatok tárolása, bejövő üzenetek kezelése

adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) a., pont (érintett hozzájárulása)

az érintettek kategóriái

Ingatlan tulajdonos, Eladó, Vevő, Megtekintő, ajánlattevő, Egyéb érdeklődő

személyes adatok köre

Név, telefonszám, email cím

adatmegőrzési idő

ha nem jön létre szerződés, úgy adatkezelő törli az adatokat, egyébként a jogviszony megszűnését követő 5 év

IV. NÉVTELEN ADATOK ÉS “COOKIE”-K

A Szolgáltató a Weboldalról többségében névtelen információkat gyűjt be, mint például a keresések. Amikor a látogató meglátogatja a Weboldalt, a Szolgáltató nem gyűjt be semmilyen személyes adatot, amíg a látogató erre felhatalmazást nem ad. A Szolgáltató feldolgozza a névtelen információkat, annak érdekében, hogy az oldal tartalmát tökéletesíthesse, javíthassa. Ennek során a Szolgáltató beépíthet úgynevezett “cookie”-kat, amelyek összegyűjtik a látogató első szintű domain nevét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját. A “cookie”-k önmagukban nem használhatók a látogató azonosságának feltárására. A “cookie” egy olyan fájl, amely a látogató böngésző programjára kerül megküldésre, és a számítógép merev-lemeze tárolja. A “cookie”-k nem rongálják a látogató számítógépét. A böngésző programot be lehet úgy állítani, hogy jelezzen, ha “cookie” érkezik, és ilyen módon a látogató eldöntheti, hogy elfogadja-e az adott “cookie”-t vagy sem. A Weboldal az alábbi cookie-kat használja:

  • munkamenet cookie-k
  • használatot támogató cookie-k
  • statisztika készítéséhez szükséges cookie-k
  • marketing tevékenységhez szükséges cookie-k

V. JOGORVOSLATI JOG

A felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa esetlegesen kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A Szolgáltató mint adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Irodához még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Szolgáltató költségtérítést állapíthat meg.

A Szolgáltató a személyes adatot haladéktalanul törli, amennyiben (i) azt a felhasználó írásban jelzi ainfo@zugloingatlancentrum.hu e-mail címre küldött elektronikus levéllel, illetve a Szolgáltatónak címzett és a Szolgáltató székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal; (ii) ha kezelése jogellenes, (iii) az adatkezelés célja megszűnt, vagy (iv) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az NAIH elrendelte.

Amennyiben a felhasználó a Szolgáltató döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 naptári napon belül – bírósághoz vagy a NAIH-hoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Weboldal: http://www.naih.hu) fordulhat.

A Szolgáltató az érintett felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az érintett felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Tájékoztató megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a Tájékoztató megfelelő módosítására.

Jelen Tájékoztató 2019. május 31. napján lép hatályba.

További adatok a cookie-król

Mik azok a cookie-k?

A cookie egy olyan, szövegből álló információsor, amelyet a webhely az Ön számítógépének merevlemezén található kisméretű cookie-fájlba (állományba) továbbít azért, hogy a webhely megjegyezhesse az Ön által használt számítógép segítségével tett látogatást. Egy cookie tipikusan annak a számítógépes tartománynak (domain-nek) tartalmazza a nevét, amelyről a cookie érkezett, valamint tartalmazza a cookie érvényességi idejét, és egy értéket, amely általában egy véletlenszerűen létrehozott egyedi szám. A cookie-k használata önmagában nem alkalmas az Ön személyazonosságának megállapítására.

A cookie-k segíthetnek egy webhelynek a tartalom összeállításában úgy, hogy azokat gyorsabban összepárosítja az Ön preferenciáival és érdeklődésével.

A cookie-k megkönnyítik a weboldal használatát, és elősegítik, hogy az oldal a látogatók számára igazi webes élményt és hatékony információforrást jelentsen. A cookie-k biztosítják a honlap üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását. A honlap a sütik segítségével meghatározott ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden újabb látogatás alkalmával, vagy mikor az egyik oldalról egy másikra navigál.

Egyes cookie-kat arra használunk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink honlapunkat. Ezek a cookie-k olyan adatok megismerését teszik lehetővé, mint például, hogy a látogatók melyik oldalt, aloldalt tekintették meg, az oldal mely részére kattintottak, hány oldalt vagy aloldalt kerestek fel és milyen hosszú volt az egyes oldalak megtekintési ideje. A cookie-k információt adhatnak arról, hogy a látogatók milyen eszközt használtak a weboldalunk megtekintésére, ill. mely földrajzi helyről tekintették meg oldalainkat, stb. Mindezen adatok megismerésének célja honlapunk és a rajta megtalálható funkciók, szolgáltatások fejlesztése, optimalizációja és ez által a felhasználói élmény javítása, a zavartalan és megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtás biztosítása. A honlapunk látogatottságára vonatkozó statisztikai adatokat a Google Analytics szolgáltatása segítségével mérjük. A Google Analytics a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érheti el: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Milyen típusú cookie-k használatosak?

Munkamenet (session) cookie-k: olyan ideiglenes cookie-k, amelyek addig maradnak az Ön internetes böngészőjének cookie-állományában, amíg Ön nem hagyja el a webhelyet, és a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek Ezek a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését.

Használatot támogató cookie-k: ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen beállításokkal és milyen módon használja a honlapunkat. Ennek célja, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló cookie-ban lévő adatok nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen tud működni.

Hirdetésekhez kapcsolódó cookie-k: e cookie-k célja, hogy kiválasszuk a weboldal látogatókat leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat jelenítsük meg honlapunkon.

Teljesítményt biztosító cookie-k: olyan cookie-k, amelyeket arra használunk, hogy segítségével információt gyűjtsünk arról, hogy látogatóink hogyan használják honlapunkat, így többek között melyik oldalt tekintették meg, ott milyen munkamenetet indítottak, és mennyi ideig tekintették meg az oldalt, meddig tartott a munkamenet. Ennek célja, hogy történik, hogy weboldalunkat tovább tudjuk fejleszteni, és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani a látogatóknak. Minden információt név nélkül tárolunk és a látogatók viselkedésének anonim elemzésére használjuk.

Cookie beállítások módosítása, cookie-k törlése

Amennyiben Ön korábban hozzájárult a cookie-k használatához a weboldalon, abban az esetben is van lehetősége arra, hogy a cookie-k beállításait módosítsa, ill. a cookie-kat eszközéről törölje. A webes böngészők lehetővé teszik a cookie beállítások módosítását vagy a cookie-k törlését. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a cookie-k törlése vagy letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára.

Az alábbi linkeken olvashat részletesebb információkat a cookie-k beállításainak módosításáról, a cookie-k törléséről a különböző típusú böngészőkben: